Słuchawka telefonu +48 57 57 01 01 2  Ikonka koperta ppoz@partner.media 

OPRACOWYWANIE / AKTUALIZOWANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Dowiedz się więcej

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – oferta

Instrukcję bezpieczeństawa pożarowego sporządzamy w wersjach papierowej oraz edytowalnej elektronicznej, zarówno część opisową jak i graficzną (plan sytuacyjny oraz rzuty kondygnacji przedstawiające warunki ochrony przeciwpożarowej). Wersję papierową oprawiamy w sposób umożliwiający łatwą wymianę aktualizowanych stron. Czas wykonania wynosi przeważnie nie więcej niż 2 tygodnie. Aktualizacja zazwyczaj wykonywana jest w okresie znacznie krótszym. Konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej oraz zapoznanie się z dokumentacją obiektu. Cena usługi ustalana jest indywidualnie, zależnie od przewidywanych nakładów pracy (w granicach rozsądku :). Tworzone przez nas instrukcje bezpieczeństwa pożarowego są wysoce merytoryczne, a także profesjonalnie przygotowane pod względem edytorskim, graficznym i językowym, co pomaga w zrozumieniu zawartych w nich treści, np. podczas szkoleń. Jako załączniki do dokumentu dodajemy wzory druków:

Opracowaliśmy i zaktualizowaliśmy już kilkadziesiąt instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów o różnym przeznaczeniu.

Plan parteru – ZUT
Plan sytuacyjny – Navikon Sry w Świnoujściu Plan sytuacyjny – dworzec PKP w Świnoujściu

Obiekty wymagające opracowania
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla obiektów (bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe) użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich:

 1. w których występuje strefa zagrożenia wybuchem
 2. inwentarskich o kubaturze przekraczającej 1500 m3
 3. pozostałych o kubaturze przekraczającej 1000 m3
 4. niebędących budynkiem, o strefie pożarowej przekraczającej 1000 m2
 5. budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania
  lub przetwarzania odpadów, w których objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż 5 m3.

Ikonka budynek zagrożony wybuchem Ikonka budynek inwentarski Ikonka budynek użyteczności publicznej Ikonka obiekt niebędący budynkiem Ikonka strefa pożarowa z odpadami ciekłymi

Aktualizacja
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy okresowo aktualizować:

 1. co najmniej raz na 2 lata
 2. po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego wpływającej na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zmiana sposobu użytkowania to w szczególności (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane):

Ikonka kalendarz Ikonka zmiany w obiekcie

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (potocznie instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja pożarowa) dokumentuje sposoby ochrony przeciwpożarowej obiektu, którego dotyczy. Stanowi kompendium wiedzy na temat jego ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo ułatwia administrowanie nim, a właścicielowi lub zarządcy zapewnia komfort w zakresie dopełnienia obowiązków prawnych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego a ubezpieczenie

Ochrona przeciwpożarowa użytkowanych obiektów zgodna z obowiązującymi przepisami jest warunkiem uzyskania ubezpieczenia. Uzgadniając warunki umowy, warto zwrócić uwagę, czy są w niej zawarte szczegóły dotyczące ochrony przeciwpożarowej, czy jedynie widnieje ogólny zapis stwierdzający konieczność spełniania przepisów przeciwpożarowych. Brak wymaganej przez nie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego może się wiązać z problemami w trakcie starań o odszkodowanie, natomiast wdrożenie jej umożliwia wynegocjowanie niższej stawki ubezpieczenia.

Zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów)

Część opisowa

Część opisowa zawiera informacje dotyczące:

 • warunków ochrony przeciwpożarowej wynikających z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu w tym zagrożenia wybuchem
 • wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
 • przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego
 • postępowania w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia
 • przeprowadzania prac mogących spowodować pożar
 • warunków i organizacji ewakuacji ludzi
 • ćwiczeń ewakuacji
 • zaznajomienia użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią sporządzonej instrukcji
 • zadań i obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej osób będących stałymi użytkownikami obiektu
 • osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla muzeum, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, powinna zawierać także wskazanie:

 • potencjalnych zagrożeń pożarowych;
 • dróg i kierunków ewakuacji zbiorów;
 • sposobu sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji zbiorów;
 • technicznych środków umożliwiających ewakuację zbiorów;
 • miejsc przechowywania i eksponowania najcenniejszych zbiorów;
 • postępowania przy zabezpieczaniu najcenniejszych zbiorów;
 • procedur powiadamiania dyrektora i pracowników muzeum oraz osób tworzących zespoły, o których mowa w pkt 8, o powstaniu zagrożenia;
 • imion i nazwisk osób tworzących zespoły mające brać udział w ewakuacji zbiorów, a także zajmowanych przez te osoby stanowisk, z określeniem zakresu ich działania i odpowiedzialności.

Część graficzna

Część graficzna zawiera plany obiektu oraz jego usytuowania. Znajdują się w nich informacje dotyczące przede wszystkim:

 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku
 • odległości od obiektów sąsiadujących
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem
 • podziału obiektu na strefy pożarowe
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych
 • usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi
 • dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony

Strażak z toporem

Uprawnienia do sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego mogą sporządzać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Wymagane jest przynajmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów lub specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo posiadanie tytułu zawodowego technika pożarnictwa.

Kobieta inspektor ochrony przeciwpożarowej na szkoleniu
Strażaczka z tabletem

Miejsce przechowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy przechowywać w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych.

W praktyce najlepszym miejscem do przechowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest całodobowa dyżurka lub portiernia. Jeżeli jednak nie funkcjonuje ona w obiekcie, dokument należy przechowywać w miejscu umożliwiającym łatwy i szybki dostęp do niego. Powinno ono być widoczne dla strażaków o każdej porze dnia i nocy oraz utrudniać dostęp osobom nieuprawnionym. Można wykorzystać specjalną skrzynkę z napisem Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Realizacje

Logo PKP Logo DB Logo Global Wind Service Godło Polski napis Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie Logo Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Logo SAIL International School Logo Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie Logo Navikon Logo Eurographic Logo TBS Lokum Logo Krajowe Towarzystwo Autyzmu Logo Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy Logo Agroma Logo Alkon Logo Circle K Logo Hebe Logo Hotel Bosak Logo Marland Logo Pigment Logo Run-Trans Logo Starmet Logo Szkoła Podstawowa nr 11 w Szczecinie Logo V Liceum Ogólnolształcące w Szczecinie Logo 46 Gimnazjum w Szczecinie

Niniejsza strona stosuje pliki cookies. Dalsze przeglądanie serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystanie.WIĘCEJAKCEPTUJĘ